راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


مسابقه قهرمانی کاراته استان همدان

مسابقه قهرمانی کاراته استان همدان روز 23/11/94به میزبانی هیئت کاراته شهرستان اسداباد درشهرستان اسداباد برگزار گردید که بامیزبانی خوب این شهرستان در پایان به نفرات قهرمان حکم قهرمانی با امضای رئیس اداره ورزش  اسداباد ورئیس هیئت کاراته اسد اباد وامضای رئیس هیت کاراته استان همدان اهداشد همچنین مدال وبه کلی شرکت کنندگان حکم یادبود اهدا گردید نفرات صاحب مقام از هیئت کاراته شهرستان رزن به شرح زیر میباشد: 

علیرضاعزیزی -23مقام سوم  محمدصادقی-30مقام سوم امیرعلی جعفری-33مقام دوم محمدیوسفی -50مقام سوم علی حبیبیان وامیرمحمد محبی ازقروه مقام سوم وازباشگاه جامیشلو رضا نامدار وعلی نامدار وعلیمحمدرسولی علیرضاشجاییبرچسب ها:
منبع مطلب